Zasady organizacji i funkcjonowania placu zabaw na terenie kompleksu sportowego Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach w dobie COVID-19.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2020
 1. Plac zabaw udostępniany jest w godzinach pracy szkoły tj. 900 – 1500.

 2. Istnieje obowiązek zgłaszania pracownikowi obsługi szkoły każdorazowego korzystania z placu zabaw.

 3. Uczestnikiem placu zabaw może być dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (dotyczy to również opiekunów).

 4. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą wynoszący co najmniej 2 m (dotyczy to osób, które wspólnie nie zamieszkują lub nie gospodarują).

 5. W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m z uwagi na dużą liczbę przebywających osób, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

 6. Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali, nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz
  z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe – nie w kierunku innych).

 7. Należy bezwzględnie pamiętać o higienie rąk dziecka oraz opiekuna każdorazowo
  po zakończonej zabawie na placu zabaw.

 8. Nie zaleca się angażowania w opiekę nad dzieckiem (lub dziećmi) korzystającym
  z placu zabaw osób powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.

 9. Nie jest wskazane spożywanie posiłków oraz napoi w trakcie zabawy.

 10. W przypadku gdy dziecko manifestuje bądź przejawia niepokojące objawy choroby należy niezwłocznie przerwać pobyt na placu zabaw.

 11. W przypadku gdy dziecko podczas zabawy korzysta z własnych zabawek, opiekunowie powinni na bieżąco pilnować, aby nie były one udostępniane innym dzieciom, a po powrocie do domu zostały przynajmniej umyte z użyciem detergentu lub wyprane.

 12. Dezynfekcję zabawek używanych na placu zabaw przeprowadza pracownik obsługi szkoły zgodnie z przeznaczeniem danego produktu biobójczego.

 13. Właściciel placu zabaw zapewnia właściwy stan sanitarno-higieniczny obiektu m.in. poprzez zlokalizowanie odpowiedniej liczby pojemników na odpady komunalne, zależnie od wielkości obiektu i liczby przebywających osób.

 14. Właściciel placu zabaw monitoruje codziennie prace porządkowe,
  ze szczególnym uwzględnieniem regularnego czyszczenia sprzętu i wyposażenia placu zabaw z użyciem detergentu i/lub dezynfekowania powierzchni dotykowych. Dezynfekcja przestrzeni placu zabaw będzie odbywać się w czasie, gdy nie będzie na jego terenie innych osób.

 15. Na placu zabaw zlokalizowana jest piaskownica, zarządca zapewnia spełnienia wymagań higienicznych poprzez:

 • ogrodzenie terenu placu zabaw,

 • zasłanianie piaskownic na noc i w innych okresach, gdy nie jest użytkowana,

 • wymienianie piasku w piaskownicy co najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego,

  • wymienianie piasku w piaskownicy każdorazowo po stwierdzeniu w nim obecności widocznych zanieczyszczeń (odpadów, odchodów zwierzęcych i innych).

 1. Numery telefonów ważnych instytucji:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  - czas pracy: poniedziałek – piątek, w godzinach 7:30 - 15:05,

- numery telefonów:

tel. /12/ 644 09 35
tel. /12/ 684 40 33
tel. /12/ 684 40 32
tel. /12/ 644 91 33 wew. 120, 136, 139, 133

- oraz w godz. 15:05 - 7:00 we wszystkie dni wolne od pracy

tel. /12/ 684 40 32
tel. /12/ 684 40 33;

 • Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach

tel. /12/ 2874818;

 • Szpital Uniwersytecki, ul. Macieja Jakubowskiego 2

tel. /12/ 4247000,

 • Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, os. Na Skarpie 66

tel. /12/ 644 01 44

tel. /12/ 622 94 65,

 • Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80

tel.: /12/  614 35 15;

 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

tel. /12/ 25 49 416, /1/2 25 49500

od 8:00 – 20:00 w dni robocze: /12/ 25 49434 l, /12/ 25 49437;

 • Całodobowa infolinia NFZ

tel . 800 190 590;

 • Urząd Gminy Igołomia –Wawrzeńczyce:

w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00 oraz od wtorku do piątku , w godz. 7.00-15.00 tel. sekretariat: /12/ 287 40 07 lub /12/ 287 40 03.

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji

w Wawrzeńczycach

Mieczysława Stawarz