ZARZĄDZENIE NR 28/2020 DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI W WAWRZEŃCZYCACH Z DNIA 26.10.2020r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2020

Wawrzeńczyce, dnia 26.10.2020r.

 

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM EDUKACJI

W WAWRZEŃCZYCACH

Z DNIA 26.10.2020r.

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach zobowiązuje wszystkich nauczycieli uczących w klasach IV – VIII szkoły podstawowejdo organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość w dniach od dnia 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

W ramach tego nauczania w szczególności podjęcie następujących działań:

1)      Nauczyciele realizują podstawę programową swojego przedmiotu zgodnie z dotychczas ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć;

2)      Godzina zajęć zdalnych z nauczycielem trwać powinna 30 minut, pozostałe 15 minut to praca indywidualna ucznia związana z tematem lekcji;

3)      Nauczyciele pracują z uczniami wykorzystując dziennik elektroniczny do czasu uaktywnieniaplatformy edukacyjnej Google G Suite w integracji z dziennikiem elektronicznym Librus;

4)      W kształceniu na odległość należy mieć na uwadze higienę pracy uczniów i zasady bezpieczeństwa w sieci;

5)      W przypadku gdy uczeń nie ma możliwości współpracować z nauczycielami, którzy stosują metody i techniki kształcenia na odległość o miejscu i formie nauki ucznia decyduje Dyrektor;

6)      Ustala się sposób konsultacji rodziców lub dzieci z nauczycielem jedynie w drodze elektronicznej. Sposób konsultowania się, wymaga uzgodnienia obu stron;

7)      Nauczyciele mają obowiązek wpisu tematów zajęć do dziennika elektronicznegoi do dziennika w wersji papierowej oraz kontrolowania aktywność uczniów, monitorowania postępów uczniów i oceniania;

8)      Zadania dla uczniów powinny być wykonalne w warunkach domowych tj. nie mogą wymuszać od rodziców zakupu materiałów, pomocy;

9)      W pracy z uczniami należy uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów w tym wynikające z niepełnosprawności;

10)  W kształceniu na odległość będą realizowane również zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, zajęcia doradztwa zawodowego, zajęcia rewalidacyjne;

11)  W razie potrzeby modyfikacji programu nauczania  nauczyciel zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić proponowane zmiany z dyrektorem;

12)  W razie potrzeby dyrektor może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe zadania
w zakresie ich obowiązków służbowych.

§ 2

Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – III realizują zajęcia edukacyjne stacjonarnie, zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

Dowozy dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III oraz świetlica szkolna będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                     Mieczysława Stawarz

                                                                                     Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach