PROCEDURY DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 grudnia 2020

PROCEDURY DOTYCZĄCE NAUCZANIA ZDALNEGO OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. T. KOŚCIUSZKI
W WAWRZEŃCZYCACH

 

 

 

Wawrzeńczyce, dnia 27.11.2020r.

Podstawa prawna:

·        Art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378);

·        Rozporządzenie MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

·        Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) – 5 aktualizacja;

·        Wnioski z raportów nauczania zdalnego opracowywanych przez nauczycieli SP w Wawrzeńczycach.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne:

1.   Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne w klasach I – VIII zobowiązani są do kontynuacji tego działania do dnia 03.01.2021r.   

§ 2.

Zasady zdalnego nauczania:

1.       Nauczyciele realizują podstawę programową swojego przedmiotu zgodnie z dotychczas ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć, uwzględniając ustalone w rozkładzie przerwy dla uczniów;

2.       W razie potrzeby modyfikacji programu nauczania  nauczyciel zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić proponowane zmiany z dyrektorem;

3.       Nauczyciele nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem
lub wicedyrektorem GCE ustalają możliwe formy pracy zdalnej;

4.       Nauczyciele wykorzystują w swojej pracy dziennik elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną, platformę Google Meet, Skype, Zoom;

5.       W klasach IV – VIII podstawowym środkiem technicznym zdalnego nauczania jest platforma Google Meet;

6.       W kształceniu na odległość należy mieć na uwadze higienę pracy uczniów i zasady bezpieczeństwa w sieci;

7.       Lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut;

8.       Ustala się sposób konsultacji rodziców lub dzieci z nauczycielem jedynie w drodze elektronicznej. Sposób konsultowania się, wymaga uzgodnienia obu stron;

9.       Nauczyciele mają obowiązek systematycznego wpisywania tematów zajęć, frekwencji uczniów i ocen do dziennika elektronicznego oraz do dziennika w wersji papierowej
w trakcie lub po zakończeniu zdalnego nauczania;

10.    Nauczyciele są zobowiązani kontrolować aktywność uczniów, monitorować i oceniać postępy uczniów, oraz przekazywać informacje uczniom i rodzicom o postępach ucznia;

11.    W razie nieobecności ucznia na zajęciach z powodów technicznych należy przesłać uczniowi scenariusz zajęć poprzez dziennik elektroniczny Librus – wiadomości;

12.    Zadania dla uczniów powinny być wykonalne w warunkach domowych tj. nie mogą wymuszać od rodziców zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych;

13.    W pracy z uczniami należy uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów w tym wynikające z niepełnosprawności;

 

14.    Zajęcia wychowania – fizycznego w klasach IV – VIII realizowane są  przy użyciu platformy Google Meet a w wyjątkowych przypadkach przy użyciu dziennika elektronicznego Librus – wiadomości. Na zajęciach wychowania fizycznego uczniowie powinni mieć włączone kamery podczas sprawdzania obecności  i organizacji zajęć oraz pokazu ćwiczeń przez nauczyciela a podczas ćwiczeń kamery uczniów mogą być wyłączone.

 

15.    W kształceniu na odległość będą realizowane w dalszym ciągu zajęcia kompensacyjno - korekcyjne, zajęcia doradztwa zawodowego, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze;

16.    Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego
w postaci tygodniowych raportów z uwzględnieniem informacji o sytuacjach problemowych lub absencji uczniów na zajęciach on-line i przesyłanie ich za pomocą poczty elektronicznej (adres wicedyrektora) w postaci załącznika (wzór raportu stanowi załącznik nr 1);

17.    Dyrektor i wicedyrektor podejmować będą odpowiednie kroki mające na celu włączenie uczniów do zdalnego nauczania;

18.    W szkole będą organizowane konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów klasy ósmej z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty;

19.    W szkole będzie funkcjonować biblioteka w określonych terminach zgodnie z potrzebami uczniów. Uczniowie o możliwości wypożyczenia książek będą informowani poprzez dziennik elektroniczny Librus - wiadomości. W imieniu uczniów z zasobów biblioteki mogą korzystać rodzice zgodnie z procedurami funkcjonowania szkoły w stanie pandemii COVID-19;

20.    Pedagog szkolny będzie do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach pracy zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć - kontakt przez dziennik elektroniczny Librus - wiadomości. W sytuacjach koniecznych jest możliwość spotkania osobistego na terenie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez Librus - wiadomości lub pocztę elektroniczną nowakwaw@op.pl;

21.    Na wniosek rodzica ucznia klasy I – III, który chce korzystać z opieki dla dziecka a jest zatrudniony w podmiotach wykonujących działalność leczniczą albo realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizuje się działalność opiekuńczą dla dzieci w szkole.

22.    W razie potrzeby dyrektor może wyznaczyć nauczycielowi inne dodatkowe zadania
w zakresie ich obowiązków służbowych.

§ 3

1.   Nauczyciele zostali oddelegowani do pracy zdalnej w domu z możliwością pracy w szkole
w razie braku warunków do pracy zdalnej w domu;

2.   Za zgodą Dyrektora nauczyciel może korzystać ze sprzętu szkolnego i użytkować  go
w warunkach domowych;

3.   Nauczyciele korzystający ze swojego prywatnego sprzętu komputerowego ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych uczniów, rodziców, innych nauczycieli oraz pracowników szkoły, które gromadzą i są zobowiązani do przestrzegania procedur określonych w polityce ochrony danych osobowych;

4.   Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy używany przez nauczyciela do pracy zdalnej;

§ 4

1.   Nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i rodziców, że nie mogą rejestrować zajęć lekcyjnych ani ich udostępniać za pomocą innych kanałów informacyjnych.
W przypadku naruszenia tej zasady mają zastosowanie przepisy związane z ochroną praw autorskich oraz danych osobowych RODO.

§ 2

1.   Dzieci z oddziałów przedszkolnych realizują zajęcia edukacyjne stacjonarnie, zgodnie
z
dotychczasowym planem zajęć.

 

2.   Oddział przedszkolny funkcjonuje zgodnie z Procedurami funkcjonowania szkoły w okresie występowania stanu pandemii COVID-19 z uwzględnieniem aktualnych zasad GIS:

-       do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

-       dzieci do szkoły są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe,

-      jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

 

3.   Dowozy dzieci z oddziałów przedszkolnych będą funkcjonować wg harmonogramu z dnia 06.11.2020r. aż do odwołania.

                                                                                                      Dyrektor GCE w Wawrzeńczycach

 

                                                                                                                           Mieczysława Stawarz